Publikacje dotyczące biologii i ekologii sów.
Poniżej znajduje się spis literatury, a w niektórych przypadkach także linki i artykuły zapisane w formie .pdf.
Autorów zachęcamy do przysyłania na adres srubacha1@gmail.com swoich artykułów, które będziemy umieszczać na naszej stronie.

Publikacje dotyczące ogólnej biologii, ekologii, fizjologii itp. sów:

Raczyński J., Ruprecht A. 1974. The effect of digestion on the osteological composition of owl pellets (Wpływ trawienia na skład osteologiczny zrzutek sów). Acta orn.: tom 14, nr 2: 25-38. Warszawa. pdf

Goszczyński J. 1981. Comparative analysis of food of owls in agrocenoses. Ekol. pol. 29 (3): 431-439. Warszawa. pdf

Ruprecht A.L., Szwagrzak A. 1988. Atlas rozmieszczenia sów Strigiformes w Polsce. Wydaw. PWN, Warszawa-Kraków. pdf

Ziomek J. 1998. Drobne ssaki (Micromammalia) Roztocza. część II. Micromammalia Roztocza Zachodniego i Środkowego na podstawie analizy zrzutek sów. Fragm. faun. 41 (9): 125-137. Warszawa. pdf

Mikusek R. 1999. Ryjówka górska Sorex alpinus w zrzutkach ptaków drapieżnych i sów na Ziemi Kłodzkiej (Sudety Środkowe). Chrońmy Przyr. Ojcz. 55 (5): 94–98. pdf

Mikusek R. (red.). 2005. Metody badań i ochrony sów. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Kraków. pdf

Turzański M. 2009. Ekologia ptaków szponiastych Falconiformes, kruka Corvus corax oraz sów Strigiformes na Wyżynie Krakowskiej w 2008 i 2009 roku. SiM CEPL, Rogów, 3 (22): 95-109. pdf

Turzański M. 2010. Antropogeniczne zagrożenia ptaków drapieżnych na Wyżynie Krakowskiej. Prace Muz. Szafera 20: 409-426. pdf

Cieślak M. Rojek M. 2013. Cichy lot sów inspiracją do redukcji aerodynamicznego hałasu lotniczego. Prace Instytutu Lotnictwa 229, Warszawa, s. 55-101. pdf

Wiącek J. 2015. Sowy (Strigiformes) naszych miast – stan wiedzy, perspektywy badań i ochrony w kontekście rosnącej antropopresji. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71 (1): 17–27.pdf

Publikacje dotyczące inwentaryzacji sów, liczebności, statusu ochronnego.

Domaszewicz A. 1993 msc. Sowy Puszczy Białowieskiej. Niepublikowany raport, Białowieża. pdf

Kowalski M., Lippoman T., Oglęcki P. 1991. Liczebność sów Strigiformes we wschodniej części Puszczy Kampinoskiej. Acta orn.: tom 26, nr 1: 23-29. Warszawa. pdf

Turzański M. 2009. Sowy Strigiformes Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Parki Nar. Rez. Przyr. 28 (4): 75-90. pdf

Turzańska K., Turowicz P. 2014. Liczebność i rozmieszczenie sów Wrocławia w latach 1995–2012. Ornis Polonica 55: 173-180. .pdf

Nowak A. 2015. Występowanie sów Strigiforems na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik w latach 2009-2012. Studia i materiały CELP w Rogowie. R.17, Zeszyt 34 (2) 2015, s. 141-153. pdf

Turzańska K., Chachulska J., Kus K. 2015. Wyniki wstępnego liczenia sów leśnych na Wysoczyźnie Elbląskiej w 2014 roku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71 (4): 287–290. .pdf

Ćwikowski C. 1996. Sowy Strigiformes Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanocko-Turczańskich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52 (6): 41-57. Kraków. pdf

Jermaczek A., Czechowski P., Krzyśków T., Chapiński P., Grzesiak K., Rubacha S. 2017. Inwentaryzacja wybranych gatunków ptaków lęgowych Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Bory Dolnośląskie w roku 2014. Przegląd Przyrodniczy 28;2, Świebodzin, s.74-103. .pdf

Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Król A., Neubauer G., Kosicki J. Z. (red.) 2016: Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki. link

Chylarecki P., Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Meissner W., Woźniak B., Wylegała P., Ławicki Ł., Marchowski D., Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochocińska D., Rubacha S., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kuczyński L. 2018. Trendy liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ, Warszawa. link

Wilk T., Chodkiewicz T., Sikora A., Chylarecki P., Kuczyński L. 2020. Czerwona lista ptaków Polski. OTOP, Marki. link

Płomykówka Tyto alba

Ruprecht A. 1978. Food of the Barn Owl, Tyto alba guttata (C.L.Br.) from Kujawy. Acta ornithologica: tom 16, nr 19: 493-511. Warszawa. pdf

Hetmański T., Wołk K. 2007. Sezonowe zmiany składu pokarmu płomykówki Tyto alba guttata w północnej Polsce. Przegląd Zoologiczny Tom L1, zeszyt 3-4: 169-177. Wrocław. pdf

Żmihorski M, Kowalski M., Cichocki J., Rubacha S, Kotowska D, Krupiński D, Rosin Z. M., Šálek M, Pärt T. 2020. The use of socio-economy in species distribution modelling: Features of rural societies improve predictions of barn owl occurrence. Science of the Total Environment, 741-140407. pdf

Sowa jarzębata Surnia ulula

Sóweczka Glauciudium passerinum

Borowski S. 1961. Kilka spostrzeżeń o sóweczce, Glaucidium passerinum (L.) i puszczyku mszarnym, Strix nebulosa Forst. z Białowieskiego Parku Narodowego. Przegl. Zool. 5, 1: 59:60. pdf

Cząstkiewicz D., Sereda-Cząstkiewicz A. 2015. Występowanie sóweczki Glaucidium passerinum na Warmii i Mazurach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71 (1): 28-34. pdf

Tumiel T, Białomyzy P., Grygoruk G., Myka O., Świętochowski P. 2021. Populacja sóweczki Glaucidium passerinum w rozdrobnionych lasach Niziny Północnopodlaskiej. Ornis Polonica 2021, 62: 149–168. pdf

Pójdźka Athene noctua

Jabłoński P. 2019. Rozmieszczenie i liczebność pójdźki Athene noctua w zachodniej części Niziny mazowieckiej w latach 2016-2018. Kulon 24: 1-7. pdf

Ławicki Ł., Rubacha S. 2008. Zmiany liczebności pójdźki Athene noctua w dolinie Warty i Noteci w województwie lubuskim. Notatki Ornitologiczne 2008, 49: 169-175. pdf

Włochatka Aegolius funereus

Gutowski M., Ostrowski D. 2022. Liczebność, rozmieszczenie i charakterystyka siedlisk włochatki Aegolius funereus w OSO Natura 2000 Puszcza nad Gwdą. Ornis Polonica 2022, 63: 115-129. pdf

Syczek Otus scops

Kryński K., Urbanek A., Obłoza P., Rubacha S., Okliński W. 2015. Obserwacja pary syczków Otus scops w dolinie Narwi. Ornis Polonica 2015, 56: 44–59. pdf

Uszatka Asio otus

Uszatka błotna Asio fammeus

Lewartowski Z., Ruprecht A. 1990. Analiza pokarmu sowy błotnej, Asio flammeus (Pontoppidan, 1736) z Bagna Wizna w Kotlinie Biebrzańskiej. Przegląd zool. 34 (4): 519-525. pdf

Buczek T. 1992. Lęgi sowy błotnej (Asio flammeus) na torfowiskach węglanowych w okolicach Chełma. Notatki orn. 33 (1-2): 141-144. pdf

Domaszewicz A. 1995. Sowa błotna Asio flammeus w Polsce – rozmieszczenie i ochrona. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51 (2): 40–50. pdf

Rubacha S., Zabłocki P., Nagler M., Mulawa A., Sierakowski M. 2022. Współczesne lęgi uszatki błotnej Asio flammeus w uprawach rolnych. Ornis Polonica 63: 391-397. pdf

Puszczyk Strix aluco

Jabłoński P. 1991. Rozmieszczenie puszczyka Strix aluco w Warszawie. Act orn. tom 26 (1): 31-38. pdf

Goszczyński J., Jabłoński P., Lesiński G., Romanowski J. 1993. Variation in diet of Tawny Owl Strix aluco L. along an urbanization gradient. Acta orn. tom:27 (2): 113-123. pdf

Stolarz P., Lesiński P. 2012. Kręgowce w pokarmie puszczyka Strix aluco w rezerwacie Bagno Jacka i na terenach przyległych. Kulon 17: 107-110. .pdf

Gryz J. Krauze-Gryz D. 2011. Wykorzystanie skrzynek lęgowych przez puszczyki Strix aluco w środkowej Polsce. SiM CEPL, Rogów, 2(27): 120-125. .pdf

Lesiński G., Janus K., Nowak K., Pruszkowska A. 2016. Drobne ssaki Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic na podstawie analizy diety puszczyka Strix aluco. Parki nar. Rez. Przyr. 35(4): 57-69. pdf

Turzański M. 2018. Przyczynek do poznania letniego składu pokarmu puszczyka Strix aluco z parku w Dukli w Beskidzie Niskim. Ptaki Podkarpacia 14: 101-107. pdf

Puszczyk uralski Strix uralensis

Kunysz P. 1989. Puszczyk uralski Strix uralensis w Przemyslu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 45 (3): 83–85. pdf

Turzański M. 2021. Synantropijny lęg puszczyka uralskiego Strix uralensis na Pogórzu Dynowskim (SE Polska). Przegląd Przyrodniczy XXXII-4: 69-76. pdf

Turzański M. 2022. Skład pokarmu piskląt puszczyka uralskiego Strix uralensis na Pogórzu Dynowskim (SE Polska). Parki Nar. Rez. Przyr. 41-3: 67-75. pdf

Puszczyk mszarny Strix nebulosa

Lontkowski J., Michalak I., Skoczyńska J., Walankiewicz W., Walencik J. 1989. Obserwacje puszczyka mszarnego (Strix nebulosa) w Puszczy Białowieskiej. Not. Orn. 30, 3-4: 100-104. pdf

Puchacz śnieżny Bubo scandiacus

Puchacz Bubo bubo

Jakubiec Z., Profus P. 1995. Sytuacja europejskich populacji puchacza Bubo bubo. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51 (1): 105–107. pdf

Hebda G. 1997. Stanowisko puchacza Bubo bubo na Opolszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 53 (2): 103–105. pdf

Kajzer K., Sobociński W., Rubacha S. 2020. Liczebność i rozmieszczenie puchacza Bubo bubo w Puszczy Białowieskiej. Ornis Polonica 61: 322–334. pdf

Inne gatunki sów z całego świata.

 Enriquez P. L. 2017. Neotropical Owl – Diversity and Conservation. Wydawnictwo Springer. Germany. link

Przekaż 1,5% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1,5% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio