STATUT STOWARZYSZENIA OCHRONY SÓW

(zgodnie z Ustawą z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział I

NAZWA, SIEDZIBA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA,
TERENY DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ochrony Sów (SOS), zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zielona Góra.

§ 3

Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzystwo może podejmować również działania poza granicami kraju w celu nawiązania współpracy z innymi organizacjami, szkolenia kadr, zdobywania funduszy oraz realizacji innych celów statutowych.

§ 4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 7

Stowarzyszenie jest strukturą ogólnopolską, nie podzieloną na regionalne struktury organizacyjne.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, ochrona ich siedlisk i dziedzictwa przyrodniczego, w tym inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony ptaków ze szczególnym uwzględnieniem sów.

§ 9

Stowarzyszenie będzie realizować swe cele poprzez:

 1. Badania naukowe, monitoring, inwentaryzacje populacji zwierząt, roślin i siedlisk.
 2. Czynną ochronę dążącą do zabezpieczania terenów i miejsc występowania oraz tworzenie ostoi i miejsc rozrodu zwierząt.
 3. Opracowywanie, wdrażanie i udział w programach edukacyjnych i społecznych.
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, zajęć i prelekcji w ramach edukacji ekologicznej, przyrodniczej, społecznej oraz działalności własnej.
 5. Opracowywanie, wydawanie materiałów, sprzedaż i dystrybucja materiałów naukowych, popularnonaukowych i promocyjnych związanych z ochroną przyrody i działalnością Stowarzyszenia.
 6. Wykonywanie i opracowywanie ekspertyz dotyczących ochrony ptaków ze wskazaniem na sowy oraz innych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej.
 7. Współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami, ruchami ekologicznymi i społecznymi, polskimi i zagranicznymi.
 8. Opiniowanie i wypowiadanie się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkich działań mogących stanowić zagrożenia dla przyrody.
 9. Współpracę z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu istniejących przepisów.
 10. Powoływanie fundacji.
 11. Podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną terenów cennych przyrodniczo.
 12. Występowanie na prawach strony w postępowaniach administracyjnych i sądowych, które mogą prowadzić do wydania lub uprawomocnienia się decyzji, których wykonanie – w ocenie Stowarzyszenia – wpłynie na chronione elementy przyrody.
 13. Dzierżawienie i wykup gruntów w celu ochrony siedlisk przyrodniczych.
 14. Podejmowanie wszystkich innych legalnych działań uznawanych za sprzyjające powyższym celom.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkostwo, prawa i obowiązki członków

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, także obcego obywatelstwa, pragnąca uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia, która złożyła pisemną lub elektroniczną deklarację z pozytywną rekomendacją dwóch członków SOS.
 2. Deklaracja każdego kandydata na członka musi zostać rozpatrzona przez Zarząd.
 3. Zarząd większością głosów podejmuje decyzję rozstrzygającą o przyjęciu lub nie kandydata do grona członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej lub elektronicznej deklaracji. Członek wspierający – osoba prawna, jest wobec Stowarzyszenia reprezentowana przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.

§ 14

Godność członka honorowego nadaje Zarząd za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek rocznych.

§ 15

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do czynnego uczestniczenia w głosowaniu. Przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy Stowarzyszenia, na zasadach określonych w uchwałach Zarządu i innych dokumentach wewnętrznych Stowarzyszenia oraz prawo zgłaszania wniosków dotyczących jego działalności.

§ 16

Członkowie wspierający mają prawa określone w §14, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 17

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek ścisłego przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. czynnego popierania działalności Stowarzyszenia,
 2. opłacania w określonym terminie składek członkowskich (z wyjątkiem członków honorowych).

§ 18

 1. Utrata praw członkowskich następuje przez:
  1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia
  2. skreślenie z listy członków na wniosek Zarządu za nie wypełnianie zadań należących do członka Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia, zaleganiem ze spłatą zobowiązań wobec Stowarzyszenia lub z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat,
  3. śmierci członka lub utratę osobowości prawnej (w przypadku członka wspierającego),
  4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 2. Od uchwały dotyczącej skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały do Walnego Zebrania, którego uchwała jest wiążąca.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

§ 19

Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zarząd.

§ 20

Działania Stowarzyszenia wspierają także osoby nazywane współpracownikami. Zasady współpracy z nimi określone zostaną odrębną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz wskazanych w punkcie 2 i 3 powyżej, trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu na zasadzie głosowania, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru w przypadku Zarządu i 1/3 w przypadku Komisji Rewizyjnej.

§ 22

Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na 4 lata.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
  2. Wybór członków Zarządu, z których ukonstytuuje się prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik oraz wybór Komisji Rewizyjnej.
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia,
  4. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

Z zastrzeżeniem spraw określonych w Rozdziale VI Statutu, uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie Stowarzyszenia może podjąć uchwały, które nie zostały podjęte w pierwszym terminie z uwagi na brak kworum, bez względu na liczbę obecnych.

§ 26

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Kieruje on działalnością Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Zarząd składa się od 3 do 5 osób – które spośród swojego grona na pierwszym posiedzeniu Zarządu w ciągu tygodnia po Walnym Zebraniu, na którym zostali powołani, wybierają prezesa, wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 Statutu.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 lata.
 4. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku odwołania, rezygnacji albo śmierci.
 5. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionych przez nich funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Koordynację działań współpracowników wraz z określeniem odrębną uchwałą zasad ich współpracy.
 4. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania oraz regulaminu i porządku jego obrad.
 5. Dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia.
 6. Realizowaniem uchwał Walnego Zebrania.
 7. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 8. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie spraw, które nie leżą w kompetencji innych organów.
 10. Rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał Władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.
 11. Ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich płatności.

§ 29

Zebrania Zarządu odbywają się w miejscach i terminach ustalonych przez prezesa lub wiceprezesa, nie rzadziej niż raz na pół roku. O miejscu i terminie zebrania prezes lub wiceprezes Stowarzyszenia winien poinformować wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w zebraniach Zarządu mogą brać w nich udział również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 30

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów wszystkich członków Zarządu, w głosowaniu jawnym.

§ 31

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób – które spośród swojego grona na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego.
 2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 Statutu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 lata.
 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku odwołania, rezygnacji albo śmierci.

§ 32

Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów wszystkich członków Komisji.

§ 33

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia, w szczególności nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola (co najmniej raz na 4 lata) całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi Zarządu oraz zgłaszanie wniosku o absolutorium dla Zarządu.
 3. Wnioskowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu.
 5. Wskazanie spośród swojego grona osobę uprawnioną do reprezentacji Stowarzyszenia w umowach oraz w sporach z członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

§ 35

Komisja Rewizyjna ma prawo brania udziału w obradach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 36

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 3. składki członkowskie
  1. wpływy z działalności statutowej
  2. dotacje, darowizny, zapisy itp.
 4. Fundusze uzyskane z działalności gospodarczej przeznacza się w całości na realizację celów statutowych.
 5. Zabrania się:
  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów oraz osób, z którymi członkowie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 § 37

 1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes bądź wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz.
 2. Zarząd w formie uchwały może upoważnić członka Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia przed wszystkimi sądami, organami administracyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami.
 3. Pełnomocnictwo Zarządu może być odwołane w każdym czasie przez prezesa lub wiceprezesa Zarządu w formie pisemnej.
 4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany uchwałą Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 34 ust. 5 Statutu, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

§ 38

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu, uprawnionych do głosowania członków.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób członków uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie nie poruszone w Statucie, a wymagające rozpatrzenia, reguluje Walne Zebranie oraz Zarząd swoimi uchwałami, regulaminami wewnętrznymi i ustaleniami dotyczącymi spraw nie cierpiących zwłoki.

KONIEC

Przekaż 1,5% podatku na ochronę sów

Stowarzyszenie Ochrony Sów jest ogólnopolską organizacją wyspecjalizowaną w ochronie sów. Naszym priorytetem jest ochrona tej grupy ptaków, jednak nasze działania ukierunkowane są także na edukację oraz badania.
Wesprzyj nasze działania wpłacając 1,5% podatku!

STOWARZYSZENIE OCHRONY SÓW
KRS: 0000285376

Więcej tutaj.

Atlas Sów Polski

atlas.sowy.sos.pl

Największa baza gromadząca obserwacje żywych i martwych sów oraz śladów ich obecności w Polsce. Zgłoś swoje obserwacje!

» Przejdź do: atlas.sowy.sos.pl

Partner BizneSowy

Zapoznaj się z regulaminem naszego programu partnerskiego.

» Przejdź do strony Programu

Dołącz do nas już teraz

Twoje członkostwo i aktywność w Stowarzyszeniu pomoże zachować przyrodę, chronić populacje sów i szerzyć wiedzę o tych wspaniałych ptakach. Przyłącz się do nas.

Zostań członkiem SOS »

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonane przez Tru studio